Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Newsletter

Regulamin newslettera

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter Pobyty (dalej „Usługa”).

1.2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez spółkę Pobyty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000401029, kapitał zakładowy: 906 50 000,00 zł., NIP: 5213621220, Regon: 145866945, (dalej: „Pobyty”).

1.3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, 730 z późn. zm.).

II. USŁUGA NEWSLETTER

2.1. Świadczenie Usługi polega na przesyłaniu przez Pobyty na podany przez Adresata adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) dotyczących oferty Pobyty. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2.2. Newsletter dotyczący oferty Pobyty zawiera informacje handlowe dotyczące Pobyty, w tym informacje o ofercie produktów Pobyty, aktualnych ofertach, ofertach specjalnych, promocjach, rabatach oraz innych wydarzeniach, w tym opinie i materiały prasowe. Newsletter zawiera także informacje handlowe dotyczące podmiotów współpracujących z Pobyty, tj. linki do stron prowadzonych przez podmioty współpracujące z Pobyty.

2.3. Usługa świadczona jest dla osób, które wyraziły chęć otrzymywania Usługi i podały w tym celu adres e-mail (dalej: „Adresat”). Adres poczty elektronicznej Adresata będzie wykorzystywany w celu wysyłania Newslettera.

2.4. Aby otrzymywać Newsletter dotyczący oferty Pobyty, Adresat:

a) podaje swój adres email w stronie https://pobyty.pl/newsletter.php oraz,

b) akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie okienka przy zdaniu: „Akceptuję Regulamin newslettera jako informację handlową przesyłaną drogą poczty elektronicznej przez Pobyty.pl Sp. z o.o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4.”

Pobyty na podany adres e-mail prześle powitalną wiadomość elektroniczną wraz z Regulaminem.

2.5 Subskrypcja Usługi rozpoczyna się z chwilą dokonania jego zamówienia.

2.6. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od posiadania przez Adresata komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Adresata aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.7. Usługa może być w każdym momencie anulowane przez Adresata. W przypadku osób posiadających Konto, w celu rezygnacji z Usługi Adresat powinien zrezygnować z Usługi poprzez użycie linka „rezygnuję” znajdującego się w stopce każdego otrzymanego e-mail z Usługą.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

3.1. Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3.2. W ramach korzystania z Usługi niedozwolone jest dostarczanie przez Adresata treści o charakterze bezprawnym, w tym:

3.2.1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego;

3.2.2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Pobyty lub osób trzecich;

3.2.3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.3. W celu właściwego korzystania z Usługi Adresat powinien posiadać:

3.3.1. komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;

3.3.2. włączyć obsługę plików cookies;

3.3.3. włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up);

3.3.4. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

3.3.5. system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).

3. 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Adresat ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronie https://tmtechnologie.pl/.

IV. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:

a) na piśmie, na adres Pobyty Sp. z o.o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa;

b) pocztą elektroniczną, na adres: bok@pobyty.pl .

4.2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail, na który świadczona jest Usługa, oraz opcjonalnie adres korespondencyjny), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

4.3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Pobyty w terminie do 30 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.4 poniżej.

4.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Pobyty powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4.5 Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 r. poz. 1360, 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385, 2432, z 2019 r. poz. 55, 60 z późn. zm.).

V. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Adresatów jest Pobyty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.

Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera Pobyty.pl, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera Pobyty.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Pobyty.pl drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki Newslettera Pobyty.pl, co stanowi przesłankę wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dostęp do danych Adresatów mają: pracownicy Pobyty.pl odpowiedzialni za obsługę usługi Newsletter Pobyty.pl oraz podmioty współpracujące z Pobyt.pl obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki Newslettera Pobyty.pl.

Dane osobowe Adresatów służące do wysyłki Newslettera Pobyty.pl będą przechowywane do momenty wycofania akceptacji Regulaminu lub wyrażenia sprzeciwu wobec aktualizacji Regulaminu.

Adresatowi przysługuje prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Pobyty Państwa danych osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Adresat mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: bok@pobyty.pl lub numeru telefonu: tel.: +48 606 998 002.

Dane Adresatów nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

VI. ZMIANA REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

6.1. Pobyty zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Pobyty określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Pobyty, a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Adresata i zapobieganiu nadużyciom. O treści zmian Regulaminu Adresat zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Pobyty wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.pobyty.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Adresat zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera Pobyty.pl na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.

6.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Adresata, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

6.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.tmtechnologie.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Adresat. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Adresatowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Usługi.