Regulamin

Regulamin dokonywania rezerwacji za pośrednictwem serwisu Pobyty.pl

1. Definicje pojęć

Pobyty.pl - Pobyty.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-672 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4), KRS: 0000401029, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP 5213621220, REGON 145866945.

Biuro Obsługi Klienta -  email: bok@pobyty.pl, Tel.: +48 606 998 002

Serwis Pobyty.pl - strona i inne narzędzia funkcjonujące w Internecie, których administratorem jest Pobyty.pl, udostępnione pod adresem www.pobyty.pl

Zamówienie - elektroniczny dokument, który należy wypełnić, aby dokonać rezerwacji usługi w systemie www.pobyty.pl.

Pokój – samodzielne miejsce noclegowe ze standardowym wyposażeniem i podaną ceną za jeden nocleg w całym Pokoju bez podziału na liczbę wykorzystanych łóżek.

Apartament – miejsce noclegowe o podwyższonym standardzie z aneksem kuchennym i własnym węzłem sanitarnym składające się między innymi z jednego lub więcej pokojów tworzących wspólną przestrzeń wzajemnie się uzupełniającą i podaną ceną za jeden nocleg w całym Apartamencie bez podziału na liczbę wykorzystanych pokojów i łóżek.

Łóżko – miejsce noclegowe w Obiektach w których prowadzony jest wynajem pokoi z wyszczególnieniem ceny za rezerwację każdego łóżka.

Lokal  – Pokój lub Apartament stanowiący miejsce noclegowe do krótkoterminowego wynajmu.  

Obiekt - willa, pensjonat, hotel, motel, zajazd, kwatera prywatna, gospodarstwo agroturystyczne, sanatorium, aparthotel, pałac, zamek, itp. w którym znajdują się Lokale (Pokoje i Apartamenty) dodane przez ich Właściciela lub zarządcę do systemu rezerwacji on-line Pobyty.pl  w którym świadczone są usługi krótkoterminowego wynajmu miejsc noclegowych i które mogą być rezerwowane przez Użytkowników Portalu oraz Użytkowników partnerskich stron Internetowych.

Rezerwacja - usługa polegająca na rezerwacji miejsca noclegowego w Obiekcie poprzez wypełnienie online zamówienia w systemie www.pobyty.pl lub zamówienie telefoniczne.

Potwierdzenie rezerwacji - dokument potwierdzający zawarcie umowy/zamówienia usługi przez Użytkownika w serwisie Pobyty.pl.

Właściciel - właściciel Obiektu lub podmiot zarządzający Obiektem.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi noclegowej w Obiekcie rezerwowanej telefonicznie lub on-line poprzez serwis internetowy Pobyty.pl.

Partner - jednostka organizacyjna zarejestrowana w systemie Pobyty.pl posiadająca własne strony internetowe do których na podstawie umowy partnerskiej podpinany jest link serwisu Pobyty.pl.

2. Przedmiot regulaminu

2.1.  Właścicielem serwisu internetowego skierowanego do Użytkowników jest Pobyty.pl.

2.2.  Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pobyty.pl oraz zasady korzystania z serwisu internetowego Pobyty.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

2.3. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://pobyty.pl/regulamin.php  i  może   zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez  jego wydrukowanie, zapisanie  na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony internetowej http://pobyty.pl i zapisanie w pamięci komputera.

2.4. Przedmiotem regulaminu jest określenie warunków, na jakich Pobyty.pl świadczy usługę polegającą na rezerwacji miejsc noclegowych w Obiektach.

2.5.  Rezerwacja miejsc noclegowych dokonywana jest za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego Pobyty.pl dostępnego pod adresem http://pobyty.pl lub innymi adresami witryn należących do Pobyty.pl lub innych podmiotów z nim współpracujących.

3. Rezerwacja usług

3.1.  Zakup miejsc noclegowych odbywa się poprzez serwis Pobyty.pl i polega na prawidłowym wypełnieniu Zamówienia. Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienie błędnie wypełnione przez Użytkownika.

3.2.  Użytkownik  powinien upewnić się, że otrzymał Potwierdzenie rezerwacji i sprawdzić, czy wszystkie dane są zgodne z tym, co wpisał w Zamówieniu. Jeżeli Potwierdzenie rezerwacji nie doszło do Użytkownika powinien on natychmiast powiadomić o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta Pobyty.pl. Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwo nie posiadania przez Użytkownika Potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania w Obiekcie.

4. Ceny

4.1. Ceny zawarte w serwisie Pobyty.pl są cenami za dobę za wynajem Lokalu w  Obiekcie.  Ceny zawsze zawierają podatek VAT.

4.2. Ceny mogą ulegać zmianie ale Użytkownik płaci za pobyt zawsze taką cenę jaka obowiązywała w czasie dokonania  rezerwacji.

4.3. Serwis Pobyty.pl nie pobiera od Użytkownika żadnych żadnych opłat.

5. Formy płatności i warunki techniczne korzystania z serwisu

5.1.  Płatności za wszelkie rezerwacje dokonywane w serwisie Pobyty.pl należy realizować w walucie polskiej - Polski Złoty (PLN).

5.2.  Płatności Użytkownik dokonuje bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Obiektu za pomocą karty kredytowej lub przelewem na podane konto bankowe.

5.3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagane jest:

5.3.1. Posiadanie komputera z dostępem do Internetu.

5.3.2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Internet Explorer (wersja 6.x lub nowsza), Firefox (wersja 2.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza). Przeglądarka powinna akceptować pliki typu Cookie.

5.3.3. Posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu email.

6. Usługi i opłaty dodatkowe

Wszelkie usługi dodatkowe, które Użytkownik wykorzystał w Obiekcie noclegowym, takie jak dla przykładu: płatna telewizja, pralnia, mini bar i które nie były zawarte w Zamówieniu przy jego składaniu, należy opłacić przez Użytkownika bezpośrednio w Obiekcie. W te opłaty wlicza się również opłaty turystyczne (miejscowe) określane przez lokalne władze samorządowe.

7. Potwierdzenie rezerwacji, zmiana lub anulowanie rezerwacji

7.1. Użytkownik  otrzymuje na podany w Zamówieniu adres e-mail Potwierdzenie rezerwacji.

7.2. Użytkownik otrzymuje wraz z Potwierdzeniem rezerwacji unikalny link do rezerwacji wraz z numerem rezerwacji, którymi powinien posługiwać się przy logowaniu do swojej rezerwacji, aby ją obejrzeć, wydrukować lub anulować. Użytkownik  zobowiązany jest nie udostępniać otrzymanego linka i kodu rezerwacji osobom trzecim.

7.3. Anulowanie rezerwacji może nastąpić online i być przeprowadzone przez Użytkownika w serwisie rezerwacyjnym Pobyty.pl.

7.4. Warunki rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności w tym zaliczek mogą być różne w poszczególnych Obiektach noclegowych. Dlatego też Użytkownik winien zapoznać się szczegółowo z tymi warunkami, które są wyraźnie opisane w warunkach rezerwacji Obiektu i widoczne są podczas procesu rezerwacji.

7.5. Wyłączenie odpowiedzialności Pobyty.pl

7.5.1. Pobyty.pl dołoży wszelkich starań, aby serwis Pobyty.pl działał bez zakłóceń. Zostawia sobie jednak możliwość dokonywania przerw technicznych niezbędnych do prac konserwacyjnych w których dokonywanie rezerwacji nie będzie możliwe.

7.5.2. Pobyty.pl dołoży wszelkich starań, aby prezentowane dane były zgodne ze stanem faktycznym. Aktualizacja danych prezentowanych w serwisie rezerwacyjnym jest obowiązkiem współpracujących z Pobyty.pl Właścicieli Obiektów noclegowych i Pobyty.pl nie ma na to bezpośredniego wpływu. W związku z tym Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Właścicieli lub ich zaniechania. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą odpowiednio Właściciele Obiektów. Właściciel ponosi  pełną  i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika  powstałe w wyniku zawarcia umowy z Właścicielem poprzez serwis Pobyty.pl.

Właściciel zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie w stosunku do Pobyty.pl z roszczeniami związanymi z sytuacjami, o których mowa wyżej przejmie na siebie całość czynności postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych  w drodze ugody odszkodowań.

7.5.3. Pobyty.pl ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego, wynikłe z niewłaściwego jego funkcjonowania zgodnie  z kodeksem cywilnym i zawartą umową z Właścicielem.

7.5.4. Za treść zdjęć zamieszczanych przez Właścicieli i Użytkowników, a w szczególności za ich zgodność ze stanem faktycznym odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Właściciele Obiektów, którzy zobowiązani są zamieszczać wyłącznie takie informacje (zdjęcia, itp.), które jasno i zrozumiale określają przedmiot świadczenia czyli oferowany do wynajmu Lokal.

7.5.5. Opinie i komentarze zamieszczane przez Użytkowników nie są opiniami Pobyty.pl. Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za wpisy Użytkowników, jednakże Pobyty.pl podejmie wszelkie starania, aby sprawdzać  i monitorować opinie pod kątem obraźliwego języka i występowania w nich informacji mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich. Pobyty.pl zastrzega sobie prawo do odrzucania lub poprawiania takich opinii. Jednocześnie Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i konsekwencje publikacji opinii.

7.5.6. Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z ujawnienia osobom trzecim numeru rezerwacji.

7.5.7. Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji kupna-sprzedaży zawartej poprzez Zamówienie pomiędzy Użytkownikiem  a Właścicielem.

7.5.8. Pobyty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedogodności czy nieprzyjemności powstałe podczas pobytu Użytkownika w Obiekcie noclegowym. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Właściciel Obiektu.

7.5.9. Pobyty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku wolnych miejsc noclegowych, a wynikające ze sprzedaży przez Właściciela większej ilości miejsc niż Obiekt noclegowy posiada. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Właściciel Obiektu.

7.5.10. Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Portalu wynikające z działania siły wyższej rozumianej jako działanie czynników zewnętrznych, niezależnych od Pobyty.pl, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia.

8. Dane osobowe i techniczne

8.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji rezerwacji dokonanej na naszym portalu znajdującym się pod adresem www.pobyty.pl jest spółka Pobyty.pl Sp. z o.o. (ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa).

8.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi rezerwacji i zawarcia umowy rezerwacyjnej dokonanej na portalu pobyty.pl

8.3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania rezerwacji.

8.4. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji usługi rezerwacji i zawarcia umowy rezerwacyjnej dokonanej na portalu pobyty.pl jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usługi, do zawarcie której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji.

8.5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć: Pracownicy Pobyty.pl Sp. z o.o. odpowiedzialni za obsługę portalu pobyty.pl Firma wspierająca naszą spółkę w administrowaniu i serwisowaniu portalu pobyty.pl,a także właściciele obiektów noclegowych u których dokonują Państwo rezerwacji miejsc.

8.6. Państwa dane osobowe dotyczące określonej rezerwacji będą przetwarzane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonali Państwo rezerwacji.

8.7. Przysługuje Państwo prawo do:
- żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

8.8. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo wysłać wiadomość na adres bok@pobyty.pl

8.9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

9. Reklamacje

9.1.  Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Obiekcie noclegowym powinny być kierowane do Właściciela oraz przesyłane  na adres bok@pobyty.pl do Pobyty.pl w terminie 30 dni od zakończenia usługi.

9.2. Reklamacje dotyczące korzystania z serwisu należy zgłaszać dowolną drogą w tym drogą elektroniczną na adres bok@pobyty.pl lub pisemnie na adres Pobyty.pl podany na wstępie niniejszego Regulaminu.

9.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Pobyty.pl następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

9.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub inny podany przez Użytkownika.

9.5. Umowa zawierana za pomocą serwisu Pobyty.pl jest zawierana w języku polskim, a Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

9.6. W przypadku wykrycia przez Użytkownika błędów we wprowadzanych danych na stronie internetowej serwisu i chęci ich skorygowania prosimy o kontakt poprzez adres bok@pobyty.pl lub kontakt telefoniczny, czat, Skype z Biurem Obsługi Klienta. 

9.7. Regulamin serwisu jest dostępny dla Użytkownika zgodnie z punktem 2.3. Użytkownik otrzymuje ponadto na podany adres e-mail informację o skorzystaniu z danej usługi.

10. Informacja na temat rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili za porozumieniem stron.

10.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Pobyty.pl bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

10.2.1. Poprzez wypowiedzenie umowy (należy przesłać odpowiednie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej bok@pobyty.pl lub też pisemnie na adres Pobyty.pl wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.

10.2.2. Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

10.3. Pobyty.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 3 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

10.4. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pomocą strony internetowej Pobyty.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu powoduje, iż Pobyty.pl nie ponosi odpowiedzialności za takie działanie.

10.5. Pobyty.pl odpowiada za szkody rzeczywiste związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez serwis z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wartości zaliczki odpowiadającej przeprowadzonej rezerwacji.

10.6. Pobyty.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin wymaga każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed skorzystaniem z usług. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 

10.7. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od chwili ich publikacji na stronie internetowej Pobyty.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 

Pobyty.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media