Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Wydarzenia

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych - Instagram (, )

0000-00-00 - 0000-00-00

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem konta przez Pobyty.pl Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Instagram na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1) Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Pobyty.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-362), ul. K.I. Gałczyńskiego 4 (dalej Administrator”). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: bok@pobyty.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

2) Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a) Administrator przetwarza dane osób, które:

i) dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”;

ii) opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia;

b) Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

i) identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);

ii) zdjęcie profilowe;

iii) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);

iv) treść Państwa komentarzy.

v) dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki plikom cookies.

3) Cele i podstawy przetwarzania

a) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

i) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

(1) prowadzeniu konta pod nazwą pobyty.pl na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości);

(2) prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta).

(3) ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

ii) na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

iii) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Odbiorcy danych Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a) upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b) inni Użytkownicy portalu Instagram (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d) właściciel portalu społecznościowego Instagram na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875

5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Okres przechowywania danych Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7) Prawa Przysługuje Państwu prawo:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8) Informacje o źródle danych Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Instagram, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na koncie.

9) Pozostałe informacje

a) Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo Pobyty.pl Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Meta Platforms Ireland Limited (właściciel aplikacji Instagram) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data